Szálláskeresés

2023-12-04
2023-12-05

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a Greencomp Bt (továbbiakban: Szolgáltató) által a www.elitszallas.hu webáruház (továbbiakban: honlap) szolgáltatásait igénybe vevő természetes és jogi személy (a továbbiakban: Felhasználó) jogainak és kötelezettségeinek körét szabályozza.

SZOLGÁLTATÓ ADATAI:

Név: Greencomp Kereskedelmiés Szolgáltató Betéti Társaság

Székhely és levelezési cím: 9024, Győr, Winter Ernő utca 4.

Telefonszáma: 06309449334

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Bejegyző bíróság megnevezése: Győr Törvényszék, mint cégbíróság

 1. ÁSZF HATÁLYA, ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
  • Az ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a honlapon található elektronikus értékesítési felületen történik. Kérjük, az oldal használata előtt figyelmesen olvassa el jelen dokumentumot. A weboldalunkhoz való csatlakozás, az azon történő böngészés, vagy a honlap bármely alkalmazásának, vagy szolgáltatásának használata, a honlapon, illetőleg azon keresztül történő tranzakciók lebonyolítása során jelen ÁSZF rendelkezései irányadók, amelyeket Ön a honlap használatával elfogad. Jelen honlap használatával ezen Megállapodás Ön és a Mantequilla Kft. között jött létre a 2001. évi CVIII.tv. (Elkertv.), a 2013. évi V. Tv (Ptk.) illetve a hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően.
  • A regisztráció nélküli honlap látogatás, regisztráció során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a honlap szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor elfogadja a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a honlap felhasználója között.
  • A honlap szolgáltatásainak jelentős része elérhető minden felhasználó számára, regisztráció nélkül is. Kérjük, hogy abban az esetben vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben a jelen ÁSZF rendelkezéseivel maradéktalanul egyetért. Amennyiben a honlap használata során az ÁSZF-et elfogadja, úgy azzal kijelenti, hogy a szerződési feltételeket megismerte, azokat magára nézve kötelezőnek ismerte el.
  • A felek közötti szerződés nyelve magyar.
  • A Szolgáltató nem veti alá magát magatartási kódexnek.
  • A Szolgáltató a vevői igények kiszolgálása érdekében ügyfélszolgálatot vezet, melyet e-mailben vagy telefonon érhet el a Felhasználó a mindenkori nyitvatartási időben (8-16 óráig). A Szolgáltató személyes ügyfélfogadásra alkalmas helyiséget nem tart fenn.
  • A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF rendelkezéseit bármikor egyoldalúan módosítsa, ezen tényt Felhasználó elfogadja.
  • Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja az ÁSZF honlapon való közzététele: 2019. 08. 14. A Szolgáltató a módosításokat is elérhetővé teszi a honlapon a hatályba lépés dátumával együtt.
  • Szolgáltató megjelenési helyet biztosít felhasználói részére hirdetései – listing, display és egyéb szolgáltatói felület - folyamatos megjelentetésére a Szolgáltató által üzemeltetett www.netszallas.hu internetes címen levő adatbázisban illetve keresőrendszerben.

Szolgáltató a felhasználó hirdetései számára tárhelyet biztosít, mellette Szolgáltató jogosult egyéb ügyfelek hirdetéseinek elhelyezésére. Az Ügyfél részére biztosított tárhely/felület nem kizárólagos, azt más reklámozók is igénybe vehetik, akár link útján is. A felhasználók által elhelyezett képeket Üzemeltető jogosult elektronikus vízjellel ellátni.

 1. REGISZTRÁCIÓ

Jelen ÁSZF tekintetében lehet az Ügyfél lehet:

 • magánszemély
 • társaság, (jogi személy, nem jogi személyiségű társaság) vagy
 • civil szervezet (alapítvány, egyesület, stb.)

mely a hirdetéshez szükséges jogszabályi feltételekkel rendelkezik.

 • A regisztrációra a Főoldalon megtalálható Regisztráció menüpontban elérhető adatlap kitöltésével kerülhet sor. A regisztráció során kizárólag azokat az adatokat kérjük el, amelyek a honlap használatához elengedhetetlenül szükségesek.

A Honlapon történő regisztrációjával kijelenti a Felhasználó, hogy jelen ÁSZF, és a honlapon közzétett Adatvédelmi nyilatkozat feltételeit megismerte és maradéktalanul elfogadja, az Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt adatkezelésekhez hozzájárul.

 • Az Ügyfél felel azért, hogy a Felhasználó az adatait pontosan adja meg, a Szolgáltató kizárja a felelősségét az Ügyfél által tévesen megadott adatokra visszavezethető hibákért, továbbá azért mert a Felhasználó elektronikus levelező fiókja esetleges leveleit a kéretlen mappába továbbítja. Az Ügyfél felelőssége, hogy a regisztráció során a fiókja megfelelő védelmét jelentő jelszóval lássa el. A Szolgáltató kizárja felelősségét, amely abból adódik, hogy a Felhasználó kiadja más számára a felhasználói jelszavát, illetve az ő tevékenységére visszavezethető okokból azt feltörik. A Felhasználó a Személyes bejelentkezési adatok (vagy amely nevet választanak névnek) bármikor módosíthatja személyes adatait.
 • REGISZTRÁCIÓ TÖRLÉSE
  • Ügyfél a regisztrációja törlésére bármikor jogosult az ügyfélszolgálatnak küldött e-mail üzenet útján. A Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről az üzenet megérkezését követően. A törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből az Ügyfél felhasználói adatai Az adatok visszaállítására többé nincs mód az eltávolítás után.
  • Kizárólag az Ügyfél a felelős felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért. Az Ügyfél, ha tudomást szerez arról, hogy a regisztrációjához kötött jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a jogosulatlan harmadik személy a jelszóval bármilyen módon visszaél, köteles értesíteni a Szolgáltatót a jelszó módosítása mellett.
  • Ügyfél vállalja a regisztrációval érintett, közölt személyes adatok szükség szerinti frissítését, hogy azok aktuálisan teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek
 1. Díjak, fizetési határidők
 • A honlapon nyújtott szolgáltatások regisztrációt követően lehetnek ingyenesek, és visszterhesek.
 • Üzemeltető által igénybe vehető csomagok csak adott földrajzi területre érvényesek.
 • A csomagban kínált hirdetési lehetőségeket csak a jogosult Ügyfél használhatja fel, azt harmadik személy részére nem értékesítheti. Ezen rendelkezés megsértése súlyos szerződésszegésnek minősül, és az Üzemeltető jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Ebben az esetben a Ügyfél köteles az Üzemeltető által korábban nyújtott valamennyi kedvezményt az Üzemeltető felhívására haladéktalanul visszafizetni.
 • Az alapcsomag érvényességi időtartama alatt vásárolt plusz önálló kredit lejárata megegyezik az alapcsomag lejáratának idejével.
 • Üzemeltető a Ügyfél felé a megrendelt és a Megállapodáson feltűntetett, ill. elfogadott feltételek szerint számlát állít ki, mely számlát a rajta megjelölt teljesítési időpontig Ügyfél köteles átutalással egy összegben kiegyenlíteni. A Szolgáltatási díj késedelmes fizetése esetén Ügyfél a késedelem időtartamára, a késedelem időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét köteles megfizetni.
 • A hirdetési díjjal késedelembe esés idejére Üzemeltetőnek joga van kikapcsolni rendszeréből Ügyfél hirdetéseit.
 • Ügyfél az ily módon kiesett időre semmilyen megterítési igénnyel nem élhet.
 • Üzemeltető a felsorolt estekben jogosult időről-időre egyoldalúan módosítani hirdetési csomagjainak tartalmát és díját, erről azonban legalább 30 nappal a tervezett módosítás hatályba lépése előtt írásban tájékoztatni köteles Ügyfélt. Az e-mailben történő közlést felek elfogadják! Előre kifizetett szolgáltatásnak azonban sem tartalma, sem díja nem Módosítható
 • Üzemeltető egyoldalú módosításra jogosult amennyiben:
 • az utolsó módosítás óta eltelt idő alatt a fogyasztói árindex változása,
 • a jogszabályi környezet megváltozása,
 • az új szolgáltatások bevezetése vagy a már meglévők megfelelő minőségének biztosítása,
 • vagy a gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás ezt indokolja.

Amennyiben Hirdető a módosított hirdetési csomagok és díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni Üzemeltető szolgáltatását, akkor a módosítás tárgyában megküldött értesítés kézhezvételét követő 15 napon belül – értesítés elmaradása estén pedig a tudomásszerzéstől számított 15 napon belül - azonnali hatályú felmondásra jogosult.

A hirdetési csomagok és díjak módosítása elfogadásának minősül, amennyiben Hirdető ráutaló magatartásával a szolgáltatást továbbra is igénybe veszi.

 1. Üzemeltető felelőssége
  • 4.1. A www.netszallas.hu oldalra feltöltött tartalom tájékoztató jellegű, annak bárminemű felhasználása a Ügyfél saját kockázata és felelőssége.
  • Üzemeltető a hirdetések tartalmáért, azok valódiságáért, harmadik személyeknek okozott jogsérelemért, illetve kárért felelősséget nem vállal, a közízlést és törvényt sértő, valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, képeket, fájlokat, megtévesztő hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
  • Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információ tartalmát valamint nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.
  • Ügyfél által rendelkezésre bocsátott vagy közzétett tartalomért, a tartalom által okozott vagy az azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag Ügyfél tartozik felelősséggel.
  • Amennyiben harmadik személy igényt érvényesít, vagy bármely hatóság eljárást indít, Ügyfél kötelezettséget vállal az ezzel kapcsolatban Üzemeltetőnél felmerülő valamennyi költség és kár megtérítésére.
  • Ügyfél kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Üzemeltető (Mantequilla Kft.) a megrendelt hirdetéseket a Netszállás Facebook oldalán a szerződés időtartama alatt bármikor közzétegye.
  • Az internet sajátságos jellemzőiből fakadó körülmények, következmények (továbbított adatok megsemmisülése, késedelmes megérkezése, egyéb meghibásodások, károk stb.) miatt nem vállal felelősséget az Üzemeltető, kártérítési kötelezettség nem terheli.
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében Üzemeltető szolgáltatásait igénybe vevő Ügyfél által rendelkezésre bocsátott információk tekintetében Ügyfél minősül Szolgáltatónak.
  • Üzemeltető nem garantálja az oldalon található funkciók hiba- és zavarmentes működését és ezen zavarok kijavítását valamint az oldal vagy annak elérését biztosító szerver vírusmentességét. Azok használata a Ügyfél saját kockázatára és felelősségére történik.
 1. Hirdetések törlése, korlátozása
  • Üzemeltető a közízlést- vagy jogszabályt sértő valamint az oldal struktúrájába nem illő adatokat, információkat, képeket, fájlokat, illetve megtévesztő, hamis vagy a valóságnak más okból nem megfelelő, vagy bújtatott reklámot tartalmazó hirdetéseket minden értesítés, előzetes bejelentés nélkül jogosult törölni rendszeréből.
  • Üzemeltető jogosult továbbá az alábbi pontok bármelyikének megsértése, megvalósulása esetén külön értesítés nélkül törölni a hirdetést, vagy a megfelelő kategóriába áthelyezni, amennyiben:
  • Ügyfél nem ingatlanhirdetést helyez el.
  • Ügyfél a hirdetést nem a megfelelő kategóriában helyezi el.
  • Ügyfél az ingatlanról készült képeket utólagosan manipulálja, például a képeken vagy körülötte bármilyen keretet, feliratot, ábrát vagy reklámot helyez el.
  • Ügyfél a hirdetésben más internetes oldalra való utalást, hivatkozást helyez el.
  • Ingyenesen hirdető magánszemély két- vagy több hirdetést egyidejűleg bármilyen formában helyez el.
  • A hirdetés valótlan, megtévesztő adatokat tartalmaz.
  • A hirdetéssel kapcsolatos, vélelmezhetően jogellenes magatartás jut Üzemeltető tudomására.
  • Előzőek ismételt megsértése, megvalósulása esetén Üzemeltető korlátozhatja a hirdetések elhelyezését. Ilyen esetekben az Ügyfél semmilyen kártérítési vagy bármilyen egyéb megtérítési, visszafizetési igénnyel nem élhet, azonban köteles lesz az Üzemeltető ezzel kapcsolatban felmerült kárát megtéríteni.
 1. FELELŐSSÉG
  • Szolgáltató egyértelműen kizárja felelősségét azért, hogy a honlap használatában hiba keletkezik a telefon-, internethálózat, a honlapot kiszolgáló szerverek, számítógépes rendszerek meghibásodása miatt, vagy, hogy a honlap elérésében akadály keletkezik felhasználói használati túlzsúfoltságból.
  • A Felhasználó ismeretében van annak, hogy a Honlapot kizárólag a saját felelősségére használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért.
  • Szolgáltató nagy hangsúlyt fektet a honlap biztonságára, mind a felhasználói adatok kezelése, mind a honlap használata során a felhasználók biztonságos vásárlásának biztosítása során. Ezért a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a honlap megjelenését szüneteltesse vagy bármilyen módon korlátozza abban az esetben, ha a szolgáltatás biztonsága érdekében, vagy valamely akadály elhárítása érdekében az szükséges.
  • A honlap egyes tartományai olyan kapcsolódási pontokat, azaz linkeket tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók által üzemeltetett honlapokra vezetnek. Ezen honlapok tartalmáért nem vállal a Szolgáltató felelősséget.
  • A Felhasználók honlapon kifejtett esetleges megnyilvánulásait ellenőrizheti a Szolgáltató, és ennek során amennyiben úgy dönt, hogy az adott Felhasználó tevékenysége jogszabályt vagy erkölcsöt sért, úgy jogosult a Felhasználó részéről a regisztrációt törölni. Ebben az esetben nem vállal semminemű felelősséget, amely a törléssel merült fel. Szolgáltató továbbá kizárja felelősségét a felhasználói által a honlapon kifejtett tevékenységéért.
  • A Szolgáltató a tevékenységét Magyarország területén látja el, ezért magyar joghatóságot köt ki a regisztráció és a vásárlás esetére. Kizár mindennemű olyan igényt, ami amiatt merül fel, hogy a Felhasználó más országból kívánja igénybe venni a honlap szolgáltatásait, illetve a vásárlást, és ebből a Felhasználót kár éri.
 1. SZERZŐI JOGOK
  • A honlapon található valamennyi tartalom szerzői jogvédelem alatt áll, vagyis mind a szolgáltató által megjelenített tartalom, mind a szolgáltató által forgalmazott termékek gyártója, illetve forgalmazója által előállított tartalom (mely magában foglalja a képeket, formai elemeket, egyéb jeleket, termékleírásokat) jogtalan felhasználása tilos. Tilos a honlap bármely elemét részben vagy egészben másolni, áthelyezni, tárolni, módosítani. Felhasználó kifejezetten elfogadja a tényt, hogy amennyiben a honlapon hozzászólást ír, értékelést ad, és az a honlap tartalmává válik, úgy a Szolgáltatóval szemben szerzői jogi igényt nem támaszthat.
  • A honlapon található bármely tartalom csak otthoni, magáncélú felhasználása engedélyezett. A Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges, ha más honlapokon vagy egyéb írott formában kívánja valaki felhasználni a honlapon található tartalom bármelyikét.
  • A honlapon található tartalom magában foglalja valamennyi grafikai elemet, védjegyet, képet, videót, szöveget, multimédiás tartalmat.
 1. JOGÉRVÉNYESÍTÉS
 • Panaszügyintézés

Az Ügyfél a fogyasztói kifogásait a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatban az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Ügyfélszolgálat:

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az Ügyfél a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogását a fenti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és amennyiben a panasz jellege ezt megengedi szükség szerint orvosolja. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges vagy az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A visszakereshetőség érdekében a telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató kötelezően egy egyedi azonosítószámmal látja el, mely számot a Szolgáltató az Ügyféllel köteles közölni.

Az írásbeli panasz a beérkezését követő harminc napon belül a Szolgáltató köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

 • Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

Amennyiben a Szolgáltató és az Ügyfél között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva az Ügyfél számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Az Ügyfél fogyasztói jogainak megsértése esetén panasszal fordulhat a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.

Békéltető testület. Az Ügyfél eljárást kezdeményezhet a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes békéltető testületnél illetve fordulhat a Szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testülethez. Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

Heves Megyei Békéltető Testület elérhetőségei:

Cím: Győr-Moson-Sopron Megyei Gazdasági Kamarák mellett működő Békéltető Testület

 1. Egyebek

A weboldalon az ingatlan hirdetéseit Ügyfél helyezi el a portálon az Üzemeltető által biztosított internetes adminisztratív felület használatával. Az Üzemeltető adatbázis importálási lehetőséget biztosít Ügyfélnek a hirdetések és hirdetéshez kötött értékesítők XML alapú importja a www.netszallas.hu portálra című szabályzata szerint.

Üzemeltető részletes felvilágosítást ad a Ügyfélnek az igénybe vehető kedvezményekről, akciókról írásos tájékoztató oldalakon keresztül vagy e-mailben hírlevelek útján.

Üzemeltető törekszik a szerződésben vállalt szolgáltatásainak biztosítására a weboldal rendelkezésre állásával. A rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele a harmadik fél hatáskörébe tartozó szolgáltatások, valamint az előre bejelentett karbantartások.

Győr, 2020. 03. 16.

Iratkozz fel az Elitszállás hírleveleire
Partly Cloudy
Budapest

Partly Cloudy

21°C

 • 07 May 2018

  Mostly Sunny 32°C 20°C

 • 08 May 2018

  Sunny 31°C 16°C

INFORMÁCIÓK

Panaszkezelés

Ügyfélszolgálat: (8:00-21:00)

Tel.: +36 30 944 9334

Hibabejelentő

E-mail: szallas@elitszallas.hu